อัตราค่าบริการ
 
งานบริการ
1.งานบริการทำบัญชี ( 1.1-1.4)
1.1 งานบริการแบบรายเดือน
 §  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายภงด. 1,3,53.
 §  จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 30)
 §  กำหนดระยะเวลารายงานภาษีและภาษีขาย
 §  เตรียมและส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 §  ปีภาษีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าบริการ


ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 0-30 ชุด          3,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 31-50 ชุด          3,800 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 51-75 ชุด          4,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 76-100 ชุด          5,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 101-150 ชุด          7,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 151-200 ชุด          8,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 201-250 ชุด        10,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 251-300 ชุด        12,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 301-350 ชุด        14,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 351-400 ชุด        16,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 401-450 ชุด        18,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 451-500 ชุด        20,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 501-550 ชุด        22,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 551-600 ชุด        24,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 601-650 ชุด        26,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 651-700 ชุด        28,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 701-750 ชุด        31,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 751-800 ชุด        33,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 801-850 ชุด        36,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 851-900 ชุด        38,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 901-950 ชุด        41,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน จำนวนเอกสารต่อเดือน 951-1000ชุด        43,500 บาท
 
  1.2 งานบริการแบบรายปี 
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 0-30 ชุด            7,500บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 51-75 ชุด          18,750บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 76-100 ชุด          30,000บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 101-150 ชุด          45,000บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 151-200 ชุด          60,000บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 201-250 ชุด          75,000บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 251-300 ชุด          90,000บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 301-350 ชุด        105,000บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 351-400 ชุด        120,000บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายปี จำนวนเอกสารต่อเดือน 401-450 ชุด        135,000บาท

  
1.3 การจัดทำเอกสารประจำปี:
· จัดทำและยื่นปีภาษี (ภงด. 51)
· ภาษีเงินได้สิ้นปี (ภงด. 50)
· จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (ภงด. 1 ก)
1.4 การปิดปี
o บันทึกการค้ารายเดือนซื้อหนังสือขายหนังสือเงินจองบัญชีจ่ายบัญชีย่อยสมุดรายวันเงินสดทั่วไป และบัญชีแยกประเภท.
o การจัดทำงบทดลองและงบการเงิน
o การเตรียมการกระทบยอดธนาคาร สินทรัพย์การลงทะเบียน
o ให้รายละเอียดข้อมูลบัญชีที่สำคัญเช่นลูกหนี้ เจ้าหนี้รายละเอียด ฯลฯ
o การลงทะเบียนเป็นบัญชี
o ให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
  2.งานบริการทำสินค้าคงเหลือ
ค่าบริการทำสินค้าคงเหลือจำนวนเอกสารต่อเดือน   30 ชุด         6,000บาท
ค่าบริการทำสินค้าคงเหลือจำนวนเอกสารต่อเดือน   50 ชุด        10,000บาท
ค่าบริการทำสินค้าคงเหลือจำนวนเอกสารต่อเดือน   75 ชุด         15,000บาท
ค่าบริการทำสินค้าคงเหลือจำนวนเอกสารต่อเดือน 100 ชุด         20,000บาท
ค่าบริการทำสินค้าคงเหลือจำนวนเอกสารต่อเดือน 150 ชุด         30,000บาท
ค่าบริการทำสินค้าคงเหลือจำนวนเอกสารต่อเดือน 200 ชุด         40,000บาท
 3.งานบริการด้านประกันสังคม 
นำส่งเงินสมทบ,แจ้งพนักเข้า-ออก ประกันสังคม ต่อเดือน 1-10 คน         1,000บาท
นำส่งเงินสมทบ,แจ้งพนักเข้า-ออก ประกันสังคม ต่อเดือน 11-20 คน          2,000บาท
นำส่งเงินสมทบ,แจ้งพนักเข้า-ออก ประกันสังคม ต่อเดือน 21-30 คน          3,000บาท
นำส่งเงินสมทบ,แจ้งพนักเข้า-ออก ประกันสังคม ต่อเดือน 31-40 คน         4,000บาท
นำส่งเงินสมทบ,แจ้งพนักเข้า-ออก ประกันสังคม ต่อเดือน 41-50 คน         5,000บาท
นำส่งเงินสมทบ,แจ้งพนักเข้า-ออก ประกันสังคม ต่อเดือน 51-60 คน         6,000บาท
 
4.งานบริการการจ่ายเงินเดือน (Pay Roll)
Ø ลูกค้าจะได้ใบ Pay Roll Slip. สำหรับจ่ายพนักงานทุกคน
Ø ลูกค้าจะได้ใบรายงานทะเบียนจ่ายเงินได้พนักงานประจำเดือน

Ø ลูกค้าจะได้ใบ สปส.1-10 (ส่วนที่1 และ2)

ค่าบริการขั้นต่ำ 2,000 บาท (ลูกจ้างไม่เกิน 10 คน)  *ลูกจ้างเพิ่มคิดคนละ 100 บาท
 
5.จัดหาผู้สอบบัญชีและเซ็นต์ชื่อรับรองงบการเงิน
    รายได้ ต่อปี  (บาท)                                                                                                              ค่าบริการ
อัตราค่าสอบรายได้ 0-500,000 บาทต่อปี          9,500 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 500,001-1,000,000 บาทต่อปี        11,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 1,000,001-5,000,000 บาทต่อปี        15,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 5,000,001-15,000,000 บาทต่อปี        17,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 15,000,001-20,000,000 บาทต่อปี        21,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 20,000,001-30,000,000 บาทต่อปี        35,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 30,000,001-40,000,000 บาทต่อปี        39,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 40,000,001-50,000,000 บาทต่อปี        43,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 50,000,001-70,000,000 บาทต่อปี        50,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 70,000,001-90,000,000 บาทต่อปี        70,000 บาท
อัตราค่าสอบรายได้ 90,000,001-100,000,000 บาทต่อปี        80,000 บาท

*รายได้มากกว่า 100 ล้านบาทโปรดติดต่อสอบถาม
(ราคานี้เฉพาะบริษัทที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด)
 

6.การเข้าพบสรรพากร กรณีมีหมายเรียกพบ

ค่าบริการ 3,000 บาท/ ครั้ง
 
7.งานบริการส่วนงานจดทะเบียน
Ø จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

Ø จดทะเบียนบริษัท 
Ø จดทะเบียนเลิกกิจการการบริษัท/ห้างร้าน รวมปิดงบเลิกกิจการ (รวมค่าธรรมเนียน,ค่าประกาศหนังสือพิมพ์)
Øจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่,เปลี่ยนกรรมการเข้าออก,เปลี่ยนอำนาจกรรมการ,เปลี่ยน/เพิ่ม/ลดวัตถุประสงค์, เปลี่ยนชื่อกิจการ,   จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท 
Ø จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากร (ภพ.09) , ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากร
Ø ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีบุคคลต่างชาติ)
Ø ขอขึ้นทะเบียนประกันสังคม, เลขประจำตัวประกันสังคม
Øจดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนแปลงย้ายออกและย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่กรมสรรพากร 
 
ค่าบริการ 9,500 บาท รวมค่าธรรมเนียม  ( ฟรี* ตราประทับบริษัท แบบหมึกในตัว 1 อัน ,ฟรี** จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพียงทำบัญชีกับเราปีแรก )
ค่าบริการ 14,500 บาท รวมค่าธรรมเนียม  ( ฟรี* ตราประทับบริษัท แบบหมึกในตัว 1 อัน ,ฟรี** จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพียงทำบัญชีกับเราปีแรก )
 เริ่มต้น 30,000 บาท (ค่าธรรมเนียมลูกค้าจ่ายตามจริงอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินของกรม)
 ค่าบริการ 4,000 บาท (ค่าธรรมเนียมลูกค้าจ่ายตามจริงอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินของกรม)         
ค่าบริการ 4,000 บาท (ค่าธรรมเนียมลูกค้าจ่ายตามจริงอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินของกรม)
ค่าบริการ 4,000 บาท (ค่าธรรมเนียมลูกค้าจ่ายตามจริงอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินของกรม) 
ค่าบริการ 4,000 บาท (ค่าธรรมเนียมลูกค้าจ่ายตามจริงอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินของกรม)
ค่าบริการ 4,000 บาท (ค่าธรรมเนียมลูกค้าจ่ายตามจริงอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินของกรม)
........................................................................................
Copyright (c) 2006 by Chokbandal-accounting.com 
Designed by Free HTML template