งานประกันสังคม
 

จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10)
จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี (กท.26ก)
จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
........................................................................................
Copyright (c) 2006 by Chokbandal-accounting.com 
Designed by Free HTML template