งานภาษีอากร


ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.36) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT (ภ.ธ.40)
จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
จัดทำประมาณการและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
กระทบยอดรายได้ตาม ภงด.50 กับ ภพ.30
เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร
........................................................................................
Copyright (c) 2006 by Chokbandal-accounting.com 
Designed by Free HTML template