งานจดทะเบียน
 

จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ห้างร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่
เปลี่ยนกรรมการเข้าออก
เปลี่ยนอำนาจกรรมการ, เปลี่ยน/เพิ่ม/ลด วัตถุประสงค์/เปลี่ยนชื่อกิจการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากร (ภพ.09)
ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
........................................................................................
Copyright (c) 2006 by Chokbandal-accounting.com 
Designed by Free HTML template