งานบัญชี
 

ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
จัดทำเอกสารเบื้องต้นให้ลูกค้า
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามจากลูกค้า
บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี EXPRESS
ปิดบัญชีและนำส่งงบกำไรขาดทุนและงบดุลให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป   , สมุดรายวันเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท
ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียด   เช็ครับ, รายละเอียดเช็คจ่าย เป็นต้น
จัดทำงบทดลองและงบการเงินประกอบด้วยงบดุล, งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยื่นงบการเงิน, สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
........................................................................................
Copyright (c) 2006 by Chokbandal-accounting.com 
Designed by Free HTML template